Program Rządowy Aktywna Tablica

Aktywna tablica

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica"

 

Zapraszamy na naszą stronę
http://www.aktywnatablica.pl

Pobierz przykładowe wnioski

Szkoły:


 • W projekcie biorą udział publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które posiadają dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 • Na każdą 1 wnioskowaną tablicę interaktywną, szkoła musi posiadać co najmniej 1 przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wraz z konkretnie opisanych oprogramowaniem + router.


Sprzęt:


 • tablica interaktywna (lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy);
 • projektor ultrakrótkoogniskowy;
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali;


Istotne cechy produktów:


 • Certyfikat CE
 • Certyfikat ISO 9001 PRODUCENTA SPRZĘTU
 • Sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 5 miesięcy przed datą dostawy


Dodatkowo:


 • jeżeli szkoła kupuje w ramach programu więcej niż 1szt sprzętu danego rodzaju – sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta,
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy,
 • dostawcy sprzętu i oprogramowania są zobowiązani do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.


Harmonogram (skrócony do istotnych punktów):


L.p. zadanie 2017 2018/19
2 Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących, 31.08 15.04
3 Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów 15.09 30.04
4 Kwalifikacja wniosków dyrektorów udział w Programie przez wojewodów Przekazanie przez wojewodów ministrowi spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia 29.09 15.05
5 Wystąpienie przez wojewodów z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa 30.09 29.05
7 Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji). 15.10 30.06
8 Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą. do końca każdego roku budżetowego do końca każdego roku budżetowego
10 Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym; do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia) do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia)

Mentorowe Inspiracje

Mentor aktywnie wspiera użytkowników sprzętu TIK

Mentor oprócz zapewnienia dobrej jakościowo oferty handlowej stara się pomagać szkołom w przeprowadzeniu programu Aktywna Tablica, angażując się w krzewienie wiedzy o nowych technologiach, stosowaniu narzędzi TIK w edukacji oraz efektywnym użytkowaniu tablic i monitorów interaktywnych.

Warsztaty

Warsztaty

z wykorzystania nowych technologii i stosowania TIK i STEM w edukacji na wielu konferencjach. Więcej >>

Grupa Aktywna Tablica na FB

Aktywna Tablica na FB

Aktywna grupa dzieląca się doświadcze-
niami i materiałami z realizacji TIK. Więcej >>

Webinaria

Webinaria

Darmowe webinaria z nowych technologii i stosowania narzędzi TIK w edukacji. Więcej >>

Scenariusze

Scenariusze

Zbiór innowacyjnych scenariuszy lekcji w formie filmu i prezentacji. Więcej >>

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia rad pedagogicznych z TIK oraz zastosowania tablic i monitorów interaktywnych.
Więcej >>