Program Rządowy Aktywna Tablica

Aktywna tablica

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica"

 

Dowiedz się więcej!
www.aktywnatablica.pl

Zobacz ofertę!
www.sklep.audiowizualne.pl

Szkoły:


 • W projekcie biorą udział publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które posiadają dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 • Na każdą 1 wnioskowaną tablicę interaktywną, szkoła musi posiadać co najmniej 1 przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wraz z konkretnie opisanych oprogramowaniem + router.


Sprzęt:


 • tablica interaktywna (lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy);
 • projektor ultrakrótkoogniskowy;
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali;


Istotne cechy produktów:


 • Certyfikat CE
 • Certyfikat ISO 9001 PRODUCENTA SPRZĘTU
 • Sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 5 miesięcy przed datą dostawy


Dodatkowo:


 • jeżeli szkoła kupuje w ramach programu więcej niż 1szt sprzętu danego rodzaju – sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta,
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy,
 • dostawcy sprzętu i oprogramowania są zobowiązani do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.


Harmonogram (skrócony do istotnych punktów):


L.p. zadanie 2017 2018/19
2 Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących, 31.08 15.04
3 Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów 15.09 30.04
4 Kwalifikacja wniosków dyrektorów udział w Programie przez wojewodów Przekazanie przez wojewodów ministrowi spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia 29.09 15.05
5 Wystąpienie przez wojewodów z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa 30.09 29.05
7 Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji). 15.10 30.06
8 Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą. do końca każdego roku budżetowego do końca każdego roku budżetowego
10 Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym; do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia) do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia)
Blog