Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych

10 marca 2020 r. ruszył nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”.

Rusza nabór wniosków do Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

 

W ramach programu, przygotujemy dla Państwa aranżację pracowni oraz pomożemy z kalkulacją kosztów przed złożeniem wniosku.

SPRAWDŹ

 

Dofinansowanie zadania w ramach programu może wynieść do 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 000 zł. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi wynosić 40 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie może polegać na modernizacji lub utworzeniu nowych szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym w szczególności:

 1. informatycznych;
 2. językowych;
 3. biologicznych;
 4. chemicznych;
 5. geograficznych;
 6. przyrodniczych;
 7. fizycznych;
 8. przedmiotów zawodowych.

Katalog pracowni, o którym mowa powyżej, nie ma charakteru zamkniętego i dopuszcza się możliwość dofinansowania innego rodzaju pracowni przedmiotowych oraz pracownie o charakterze uniwersalnym, mieszanym lub pracownie kompleksowe przewidziane do nauki kilku przedmiotów.

 

Niezbędne wyposażenie pracowni

W celu zapewnienia wysokich standardów oraz zastosowania nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), każda pracownia musi być wyposażona w przynajmniej jedno z poniżej wymienionych urządzeń wraz z pakietem oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu:

 1. stanowiska komputerowe;
 2. tablicę multimedialną;
 3. monitor interaktywny;
 4. tablicę dotykową.

 

Nabór wniosków

Wnioski należy składać (na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.:

 1. w formie papierowej osobiście, w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 2. w formie papierowej przez operatora pocztowego, na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  Departament Edukacji Publicznej i Sportu
  ul. Brechta 3
  03-472 Warszawa
  Wnioski powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  (Nabór wniosków MPDSPP – pracownie)
  (o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data nadania)
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosków ponad limit określony w Regulaminie, rozpatrywane będą wnioski tylko do tego limitu.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.

Pliki do pobrania

Regulamin
Wniosek o pomoc finansową
Sprawozdanie końcowe
Wzór tablicy informacyjnej

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.mazovia.pl/edukacja-i-sport/edukacja/mazowiecki-program-dofinansowania-szkolnych-pracowni/

 

SPRAWDŹ

 Blog