Mentor Producent pracowni językowych, systemów konferencyjnych. Bezpośredni importer tablic interaktywnych. Sprawdź naszą ofertę.
Nasza oferta

E-learning


System nauczania - ePrimus
System nauczania - ePrimus
Platforma e-lerningowa ePrimus zapewnia wsparcie pracy edukacyjnej w wielu obszarach. Dostarcza on narzędzi do tworzenia i przechowywania materiałów edukacyjnych wszelkiego typu, do prowadzenia nauczania w trybie synchronicznym (wideokonferencje) oraz w trybie pracy asynchronicznej (Kursy), a także w trybie bezpośrednich prezentacji materiałów (e-podręczniki).
Dostarcza też narzędzi do zarządzania pracą indywidualną i grupową uczniów/studentów, do kontroli wyników nauczania i ich rejestracji (Testy), a także do komunikacji pomiędzy użytkownikami (Poczta i Czat) do planowania oraz koordynowania ich pracy (Kalendarz).
Nowoczesny, bogaty system wspomagania procesu nauczania, znacznie bardziej wszechstronny i nowoczesny w formie niż klasyczny e-learning.
Udostępnianie funkcji i zasobów systemu, w sposób spersonalizowany;
Mechanizm logowania, umożliwiający identyfikację użytkowników ePrimusa, zapewnia każdemu z nich, dostęp do zasobów Platformy wynikający z posiadanych przez nich ról i uprawnień. Każdy zarejestrowany w systemie użytkownik posiada w nim swój indywidualny pulpit, na który otrzymuje kierowane do niego zlecenia i informacje oraz poprzez który przerabia zadane mu Kursy oraz przegląda materiały.

Organizacja nauczania; 
W zależności od otrzymanych uprawnień użytkownicy – słuchacze uzyskują dostęp do różnych komponentów i funkcji edukacyjnych systemu. W każdym komponencie można im ustawić czas dostępu, określając początkową i końcową datę oraz godzinę dostępu. System umożliwia bardzo precyzyjne określenie obszarów dostępu do treści stworzonych na platformie, czy to w formie stron CMS-owych, czy to e-podręczników. Dla każdej treści można określić poziom dostępu jako publiczny (widoczny nawet dla niezalogowanych użytkowników), lub ograniczony do wszystkich zalogowanych, czy tylko indywidualnie uprawnionych osób prywatnych.
Administrator Platformy standardowo otrzymuje do dyspozycji możliwości zarządzania strukturą wewnętrzną organizacji (wprowadzania użytkowników i ich grup, ustalania ról i powiązań, przyznawania uprawnień) oraz wykorzystywania podstawowych komponentów CMS, czyli tworzenia i uzupełniania stron materiałów, a także nowego menu, wewnątrz którego można umieszczać komponenty edukacyjne. CMS Platformy umożliwia również tworzenie osobistych witryn (WWW) wykładowców oraz np. poszczególnych Wydziałów, a także udostępnia kalendarz wydarzeń oraz różne mechanizmy komunikacji między użytkownikami (chat, forum).

Kreatory treści;
Wykładowcy otrzymują do dyspozycji na platformie ePrimusa bogaty zestaw narzędzi do przygotowania materiałów szkoleniowych oraz repozytoria gromadzenia treści. Są na niej dostępne kreatory: ePodręczników, Kursów i Testów, a także Prezentacji, w których można w sposób bardzo prosty, intuicyjny tworzyć nowoczesne, cyfrowe materiały edukacyjne, wykorzystując gotowe szablony, wybrane spośród wielu możliwych, a następnie wypełniając je, w sposób dowolnie określony przez autora, przy pomocy edytora tekstowego (WYSIWYG), umieszczając w nich gotowe prezentacje lub pliki multimedialne (klipy video, klipy audio), pobrane z sieci lub samodzielnie sporządzone.


Mechanizmy do prowadzenia nauki w trybie asynchronicznym (LMS)
Wykładowca może określić ciąg materiałów na platformie ePrimus stanowiących Kurs dla grupy lub rocznika studentów. Składnikami tego Kursu mogą być prezentacje, wykłady on-line, zarejestrowane wcześniej wykłady w formie wideokonferencji, witryny WWW, testy, forum dyskusyjne. Każdy z rodzajów składników może być użyty w Kursie wiele razy. Dodatkowo składnik typu „test” może być sprawdzianem pozwalającym na przejście do kolejnych elementów Kursu – po uzyskaniu wymaganego wyniku. Przy wykorzystaniu tego mechanizmu Platformy każdy ze studentów może samodzielnie zapoznawać się ze zleconymi mu Kursami, czyniąc to stopniowo, w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie. System automatycznie kontroluje zarówno przerobienie materiału przez studenta jak i sprawdzi opanowanie przez niego odpowiedniego zakresu wiedzy, przeprowadzając testy kontrolne.
Student, który kończy kurs, otrzymuje indywidualny certyfikat systemowy. Wykładowca może oceniać poziom wiedzy, osiągnięty przez poszczególnych słuchaczy, zlecać im odbycie dalszych Kursów i poznanie lektur, oraz obserwować postępy i aktywność poszczególnych osób i grup.

Wideokonferencje; narzędzia do prowadzenia szkoleń w trybie komunikacji synchronicznej (LCS).
Nauka w tym trybie odbywa się w czasie rzeczywistym, w formie wideokonferencji, w której mogą brać udział osoby przebywające bezpośrednio, w sali konferencyjnej oraz zdalni słuchacze. Mechanizm wideokonferencji doskonale sprawdzi się w takich zastosowaniach, jak np. konsultacje zdalne, wykład na żywo prowadzony z innego miasta, wspólne zajęcia z partnerską jednostką edukacyjną. Oprogramowanie wideokonferencji Platformy ePrimus jest zintegrowane z oprogramowaniem pracującym lub zgodnym z językiem HTML, w tym pozwalającym na obsługę użytkowników systemów Windows, OS, Windows Phone, Android oraz iOS. To oznacza, że w wideokonferencjach prowadzonych na Platformie ePrimus  można uczestniczyć za pośrednictwem urządzeń mobilnych.Prezentacje multimedialne w czasie wideokonferencji;
W czasie wideokonferencji wszyscy uczestnicy zajęć mogą dyskutować z wykładowcą i oglądają na swoich ekranach prezentowane przez niego materiały edukacyjne. Wykładowca może pokazywać uczestnikom wideokonferencji kompletne, bogate Prezentacje multimedialne, pobierane z biblioteki systemu, przygotowane wcześnie w kreatorach ePrimusa (e-podręczniki) lub w skomunikowanym systemie Prezi. ePrimus może także współpracować z normalną tablicą interaktywną (multimedialną), na której mogą oglądać Prezentacje przygotowane przez wykładowcę także osoby fizycznie obecne na sali wykładowej.  Wszyscy uczestnicy wideokonferencji mogą przekazywać do ePrimusa dźwięk i obraz z kamer swoich laptopów, dzięki czemu mogą się wzajemnie widzieć i słyszeć. Platforma ePrimus umożliwia nagrywanie przebiegu wykładu prowadzonego w trybie wideokonferencji, a także zdalne przeglądanie nagrań zgromadzonych w archiwum, przez uprawnione osoby.

Mechanizm testów Platformy
pozwala na zaimportowanie już istniejących pytań (poprzez plik w formacie XML) lub tworzenie własnych pytań. Wykładowca ma do dyspozycji kreator testów – umożliwiający tworzenie zestawów pytań w sposób manualny (wskazanie pojedynczych, wybranych pytań) lub automatyczny (generowanie zestawów pytań wg zadanych kryteriów). Pytania mogą być automatycznie oceniane (pytania pojedynczego/wielokrotnego wyboru, ustawiania kolejności, łączenia w pary, uzupełniania) lub trafić do oceny przez Wykładowcę. System wspiera Wykładowcę przy sprawdzaniu wyników nauczania, automatycznie przedstawiając mu napływające prace do sprawdzenia oraz wprowadzając wyniki uzyskiwane przez słuchaczy do rejestrów.

Repozytorium plików/biblioteki
Platformy, daje Wykładowcom przejrzysty i efektywny mechanizm gromadzenia i udostępniania różnych treści w formie elektronicznej. Plikom można w sposób elastyczny nadawać różne prawa dostępu, a także klasyfikować je za pomocą tagów i opisów, tworzących potem "chmurę tagów" dla szybkiego wyselekcjonowania interesującej treści.
Na platformę ePrimus można importować gotowe e-Podręczniki oraz Kursy dostępne w innych systemach w standardzie SCORM lub IWB, a także można z niej eksportować własne opracowania, w tym standardzie oraz standardzie html, który pozwala użytkownikowi zapoznać się z kursem bez dostępu do Internetu.

Projekty,
to dodatkowa funkcjonalność obecna na Platformie, pozwalająca na przydzielanie, monitorowanie i sprawdzanie prac w formie „zadaniowej”. W ten sposób ePrimus udostępnia pracownikom dydaktycznym uczelni kolejne narzędzie wspierające ich w codziennej pracy z uczniami.

Na Platformie ePrimusa można także stworzyć portal informacji i komunikacji wewnętrznej. Można na niej zgromadzić zasoby różnych informacji (organizacyjnych, technicznych, formalno – prawnych itp.) potrzebnych w codziennej praktyce Szkoły, co sprawi, że będą one zebrane w jednym miejscu i łatwo dostępne w razie potrzeby.

Ponadto platforma ePrimus może z czasem wyrosnąć z ram narzędzia do pracy czysto edukacyjnej i zacząć być także, płaszczyzną wewnętrznej dyskusji oraz rozwoju naukowego i aktywności społecznościowej pracowników Jednostki. Sprzyjać temu będą możliwości tworzenia na Platformie „prywatnych stron” osób, działów i środowisk oraz wykorzystania wewnętrznych komunikatorów: takich jak poczta, chat czy forum.Przykład konfiguracji systemu e-learningowego ePrimus na potrzeby szkoły językowej

W omawianym przypadku oferujemy dostarczenie zindywidualizowanej platformy e-learningowej, dostosowanej do prowadzenia przykładowo; kursów językowych on-line. Oczywiście opisana formuła zdalnego nauczania on line ("na żywo"), prowadzonego przy wykorzystaniu odpowiednio przygotowanego e-podręcznika, przerabianego pod ścisłym nadzorem nauczyciela, może zostać wykorzystana do prowadzenia zajęć w wielu innych dziedzinach. Należy podkreślić, iż nasz system jest:
 • bardzo elastyczny, więc w szerokim zakresie może być rozbudowywany i dostosowywany do konkretnych wymagań i potrzeb klienta,
 • skalowalny, co oznacza, że nie ma ograniczeń; co do liczby obsługiwanych w nim użytkowników czy prowadzonych lekcji,


Opis funkcjonalności:
Mając na uwadze omawiane zapytanie, zaproponowaliśmy poniżej opisany zestaw funkcjonalności dla platformy. Pragniemy podkreślić, iż jest to wstępny zarys i szczegółowy zakres funkcjonalności każdej platformy jest opracowany po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej oraz przedyskutowaniu potrzeb z klientem.


Moduł komponowania lekcji przez nauczyciela obejmuje;
 • Bazę materiałów – umieszczanie w repozytorium plików materiałów pogrupowanych tematycznie (słownictwo, ćwiczenia gramatyczne, teksty, materiały egzaminacyjne). Ćwiczenia interaktywne oraz testy tworzone są w osobnym kreatorze dostępnym na platformie.
 • Panel nauczyciela – umożliwia skomponowanie lekcji na podstawie wcześniej dodanych materiałów edukacyjnych. Z tego poziomu możliwe jest umieszczenie nowego pliku, który nie został wcześniej dodany do bazy materiałów.
 • Grupowanie lekcji – wykładowca ma możliwość grupowania lekcji, tworząc w ten sposób np. plan tygodniowy.
 • Testy – możliwość udostępniania automatycznie generowanych i sprawdzanych testów dla uczniów. Testy są generowane na podstawie wcześniej przygotowanej bazy pytań, a każdy test będzie miał ich inny zestaw.Moduł prowadzenia lekcji umożliwia;

 • Wykładowca:
  • Uruchomienie lekcji – wykładowca uruchamia lekcje poprzez zaimportowanie gotowej lekcji, dodaniu uczniów oraz wybraniu „Rozpocznij lekcję”. Od tej chwili uczniowie mogą przejść do lekcji.
  • Prowadzenie lekcji – wykładowca omawia poszczególne tematy lekcji poruszając się po stronach lekcji. Przejście na inną stronę lekcji powoduje automatyczne przejście na tą stronę w panelu ucznia. Uczeń nie może samodzielnie poruszać się po stronach lekcji podczas jej trwania. Uruchamianie plików wideo oraz audio inicjuje również wykładowca.
  • Dostępne narzędzia:
   • Wideokonferencja – wykładowca widzi obraz oraz słyszy dźwięk z kamer internetowych uczniów (maksymalnie dwóch uczniów równocześnie). Wykładowca ma możliwość przejścia do trybu dwuekranowego, który przeniesie widok z kamer internetowych do nowego okna przeglądarki.
   • Tablica interaktywna – wykładowca może korzystać z tablicy interaktywnej za pomocą której przekazuje uczniom stworzone przez siebie treści.
   • Menu lekcji – umożliwia przechodzenie do poszczególnych stron lekcji.
   • Menu opcji – umożliwia zarządzanie prowadzoną lekcją (import lekcji, dodanie uczniów, udostępnianie plików, rozpoczęcie/zakończenie lekcji).

    UWAGA: W systemie ePrimus wykłady on line, w formie wideokonferencji można prowadzić dla dużej liczby, nawet kilkuset odbiorców. Jednak do prowadzenia w tej formie zajęć edukacyjnych na zasadach pracy grupowej, system jest konfigurowany dla mniejszych grup uczestników (od kilku do kilkunastu osób). Uczestnicy takich zajęć wzajemnie się widzą i naprzemiennie zabierają głos, wywoływani do odpowiedzi lub dyskusji, a także korzystają ze wspólnej „tablicy wirtualnej”. Dlatego włączenie do zajęć większej ilości osób nie byłoby efektywne.
 • Uczeń:
  • Zawartość lekcji – miejsce w którym znajduje się treść omawianej przez wykładowcę lekcji. Wyświetlaniem treści lekcji zajmuje się wykładowca i tylko on może zmieniać strony oraz uruchamiać pliki wideo/audio podczas prowadzenia lekcji.
  • Wideokonferencja – uczeń widzi obraz oraz słyszy dźwięk z kamer internetowych wykładowcy oraz drugiego ucznia.
  • Tablica interaktywna – uczeń widzi stworzone treści przez wykładowcę.
  • Notatnik – uczeń podczas lekcji może tworzyć własne notatki tekstowe. Uczeń ma możliwość zapisania własnych notatek w systemie oraz wydrukowanie bezpośrednio z prowadzonej lekcji.


W fazie pracy pozalekcyjnej;
 • Uczeń ma dostęp do całej lekcji, łącznie z umieszonymi w niej materiałami oraz notatkami wykładowcy i własnymi.
 • Uczeń ma możliwość korzystania z dostępu do repozytorium pomocniczych materiałów edukacyjnych,
 • Uczeń ma możliwość wysłania wykładowcy rozwiązania zadania domowego w formie pliku lub nagranie odpowiedzi ustnej (audio) za pomocą wbudowanej funkcjonalności do nagrywania dźwięku.


Zaufali nam:
zobacz nasze aukcje allegro
opinie o nas na ceneo
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 9001
przyjazna firma
Program regionalny, Narodowa Strategia Spóności
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013"
Tytuł projektu: "Implementacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy MENTOR Zdzisław Sabat"
Nr Umowy: UDA-RPZP.01.03.01-32-034/12-00

Program regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego
Przyjaciele:

4x4
TN
DAN
Przedszkole Publiczne nr 3, Kamienna Góra
Liga Superbohaterów